Image

REGULAMENT TOMBOLA

Tombolă concurs OrCam Read BE

 

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

S.C. AMIT TECH IL  S.R.L. cu sediul în Targu Mures, str. Calarasilor, nr. 51,  CUI: 45299108 telefon: 0365.800.801, reprezentată prin Doron Sagie, în calitate de administrator, denumită în continuare OrCam Romania.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

 

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfășura în perioada 14 –16 martie 2024 și presupune includerea automată a tuturor persoanelor prezente la Congresul Glaucom Brasov 2024, care scaneaza codul QR de pe pliantul de prezentare incluse in mapa oficiala a Congresului Glaucom 2024 si raspund cu numele catre numarul de whatsapp asociat codului QR. Persoana participanta trebuie sa fie activa in domeniul medical oftalomogic (de stat sau privat).

 

Secțiunea 3. Drepturi și condiții departicipare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în tombolă. Participantii răspund de corectitudinea datelor introduse în mesaj. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

 

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, editura Nemira garantează participanților la tombolă :

 

a)       Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

 

b)         Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care:  (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

 

c)         Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand  doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

 

d) Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

 

e)         Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;

 

f)          Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g)         Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

 

h)         Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail contact-ro@orcam.com

  

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Participantii vor afla de organizarea Tombolei de pe pagina de facebook   https://www.facebook.com/OrCamRo , site www.orcam.ro precum și din materialele de prezentare din mapa oficiala a congresului mai sus mentionat.

Înscrierea la Tombolă se in perioada 14– 16 martie 2024, pana la ora 15.00.  Tragerea  la sorți se va desfasura  la finalul congresului,in data de 16.03.2024, intre ora 16.00-16.15,  pe baza numerelor de tombola, in sala de conferinta, fiind obligatorie prezenta in sala. Castigarul  va fi anuntat in timp real, validarea facandu-se pe baza dovezii mesajului expediat/receptionat si a prezentei in sala.

  

Secțiunea 6. Premiul tombolei

Valoarea bruta a premiului este 6518,82lei.

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

  

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorului

Va fi desemnat un singur câștigător, daca persoana nu este prezenta in sala, se va extrage o alta persoana.

Pentru a fi validat acesta trebuie să răspundă la toate cerințele tombolei.

  

Secțiunea 8. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorului tombolei i se va aduce la cunoștință rezultatul pe loc in cadrul intervalului mai sus amintit. Prin participarea la tombola, participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga premiul concursului, identitatea câştigătorului şi câştigurile acordate să fie făcute publice şi/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului.

Pentru primirea premiului, câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o copie carte de identitate si locatia unde se va preda dispozitivul impreuna cu instruirea tehnica.

Premiul va fi trimis după data 16.03.2024,  in 14 zile, la o data stabilita de comun acord.

  

Secțiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 30.03.2024, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră , de natură a face imposibilă derularea.

  

Secțiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe orcam.ro. Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook Orcam.

  

Secțiunea 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

  

Încheiat și semnat astăzi, 6 martie 2024

S.C. AMIT TECH IL  S.R.L , Doron Sagie, administrator