Condiții

comerciale, preț,

retur și garanție

Art. 1.   SC AMIT DS TECH IL SRL   cu sediul în Târgu Mureș, nr. 51, jud

Mures,    înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul

Mureş sub nr. J26/1930/2021, având Cod Unic de Înregistrare (CIF)

RO45299108, cont bancar RO52BTRLRONCRT0629561701deschis la Banca

Transilvania vinde, 

Dispozitivele asistive OrCam My Eye, OrCam Reader si Orcam

Read, disponibile în limbile de utilizare: română, engleză,

maghiară sau opțional in alte 25 de limbi: germana, spaniola,

franceza, rusa, etc. Dispozitivele sunt predate cu procesul-verbal

de predare-primire, manualul de utilizare și certificatul de garantie,

care fac parte integrantă din prezentul contract și în care sunt

detaliate toate elementele componente ale dispozitivului.

Prețurile de vânzare sunt: OrCam MyEye -4500eu plus tva ( 9%),

OrCam Reader -3500eu plus tva ( 9%), OrCam Read -2100eu plus

tva ( 9%), pe care Cumpărătorul se obligă să-l plătească integral,

în baza facturii fiscale emisă de către Vânzător, in 3 zile de la

semnarea contractului sau cu se stabilește în contractul

individual pentru plata în rate.

Plata prețului se efectuează prin virament bancar sau depunere

direct în contul bancar al Vânzătorului la o sucursală Banca

Transilvania.

Vânzătorul va organiza și o sesiune de instruire privind folosirea

dispozitivului, la o data stabilita de comun acord.( online sau

onsite)

Livrarea se va face la adresa și la data stabilite anterior de către

părțile contractante, prin acord comun, cost suportat de catre

vanzator.

Vânzătorul se obligă că odată cu livrarea bunului să organizeze o

sesiune de instruire, care la nevoie poate fi repetata. Primele doua

sesiuni de instruire sunt gratuite, începând cu a 3-a sesiune

Cumpărătorul va plăti cheltuieli de deplasare în valoare de  100

euro/deplasare+tva.

Cumpărătorul are obligația să plătească prețul bunului la termenul

stabilit în prezentul contract. Proprietatea se strămută

Cumpărătorului după plata integrală a prețului stabilit.

GARANȚII

Dispozitivul are un termen de garanție de 24 luni pentru orice deteriorare, alta

decât cele de utilizare și păstrare necorespunzătoare. Perioada de garanţie

curge de la data semnării procesului-verbal de predare-primire. În cazul unui

defect acoperit de condițiiile de garanție, Vânzătorul se obligă că în 3-5 zile

lucrătoare de la înștiințare să înlocuiască bunul. După scurgerea acestei

perioade, Vânzătorul pune la dispoziție un sistem de prelungire a garanției,

anexă la prezentul contract. Cumpărătorul va semnala Vânzătorului orice

deteriorare în termen de garanție la numărul de telefon 0365455595 și/sau la

adresa de email:  contact-ro@orcam.com . Dupa  perioada de garantie,

cumparatorul poate opta pentru un contract post-garantie full, pentru inca o

perioada de 3 ani,  in valoare de 200eu/an+tva. 

 Cumpărătorul are obligația să manipuleze, să transporte, să

dezambaleze, să depoziteze, să conserve, să pună în funcțiune și

să utilizeze bunul în conformitate cu instrucțiunile de folosire și

păstrare date de Vânzător. Vânzătorul nu răspunde pentru

defecțiunile apărute ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni

de către Cumpărător.

DREPTUL DE RETRAGERE

Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract dupa data

semnării procesului-verbal de predare-primire, fără a fi nevoit să

justifice decizia și poate returna bunul comandat, in 14 zile

calendaristice de la primirea dispozitivului și realizarea instruirii

persoanale,  numai dacă bunul este intact, cu toate componentele

din kit, altfel suma plătită nu se restituie, cumparatorul nu mai

poate returna bunul și nici nu poate solicita restituirea sumei

achitate. Data instruirii se va preciza in procesul verbal de

predare-primire si instruire. Returnarea sumelor achitate se va

face in 7 zile calendaristice după întocmirea procesului verbal de

constatare a predării complete și intacte a dispozitivului.

LITIGII

 (1) Orice diferend ivit pe parcursul derulării prezentului contract

privitoare la înțelesul, întinderea și/sau executarea acestuia se va

soluționa pe cale amiabilă (conciliere).

(2) Dacă în decurs de 15 zile de la convocarea făcută de către

oricare dintre părți nu se ajunge la o soluție agreată de ambele

părți sau una dintre părți nu se prezintă la locul și data stabilite,

partea interesată se poate adresa instanței judecătorești

competente material potrivit dreptului comun, din mun. Târgu

Mureș,  în vederea soluționării litigiului.

(3) Procedura de soluționare pe cale amiabilă a diferendului se va

consemna, indiferent de rezultat, într-un act scris, semnat de

ambele părți contractante. În măsura în care se ajunge, printr-o

astfel de procedură, la un rezultat agreat de ambele părți, actul va

face parte integrantă din contract, ca exprimând voința

contractuală a părților.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de

către una dintre părți, în mod culpabil, după ce a fost avertizată,

printr-o notificare scrisă, dă dreptul părţii lezate de a considera

contractul de drept rezoluționat şi de a pretinde plata de daune-

interese.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care

în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.