Condiții comerciale, preț, retur și garanție

Art. 1.  SC AMIT DS TECH IL SRL  cu sediul în Târgu Mureș, nr. 51, jud Mures,    înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/1930/2021, având Cod Unic de Înregistrare (CIF) RO45299108, cont bancar RO52BTRLRONCRT0629561701deschis la Banca Transilvania vinde, 

Dispozitivul asistiv OrCam My Eye2, disponibil în limbile de utilizare: română, engleză, italiană și franceză sau optional in limbile engleza, maghiara, germana. Dispozitivul este predat cu procesul-verbal de predare-primire, manualul de utilizare și certificatul de garantie, care fac parte integrantă din prezentul contract și în care sunt detaliate toate elementele componente ale dispozitivului.

Prețul de vânzare este de 23.000 cu  tva inclus ( 9%), pe care Cumpărătorul se obligă să-l plătească integral, în baza facturii fiscale emisă de către Vânzător, in 3 zile de la semnarea contractului.

Plata prețului se efectuează prin virament bancar sau depunere direct în contul bancar al Vânzătorului la o sucursală Banca Transilvania.

Vânzătorul va organiza și o sesiune de instruire privind folosirea dispozitivului, la o data stabilita de comun acord.( online sau onsite)

Livrarea se va face la adresa și la data stabilite anterior de către părțile contractante, prin acord comun, cost suportat de catre vanzator.

Vânzătorul se obligă că odată cu livrarea bunului să organizeze o sesiune de instruire, care la nevoie poate fi repetata. Primele doua sesiuni de instruire sunt gratuite, începând cu a 3-a sesiune Cumpărătorul va plăti cheltuieli de deplasare în valoare de  100 euro/deplasare+tva.

Cumpărătorul are obligația să plătească prețul bunului la termenul stabilit în prezentul contract. Proprietatea se strămută Cumpărătorului după plata integrală a prețului stabilit.

GARANȚII

Dispozitivul are un termen de garanție de 24 luni pentru orice deteriorare, alta decât cele de utilizare și păstrare necorespunzătoare. Perioada de garanţie curge de la data semnării procesului-verbal de predare-primire. În cazul unui defect acoperit de condițiiile de garanție, Vânzătorul se obligă că în 3-5 zile lucrătoare de la înștiințare să înlocuiască bunul. După scurgerea acestei perioade, Vânzătorul pune la dispoziție un sistem de prelungire a garanției, anexă la prezentul contract. Cumpărătorul va semnala Vânzătorului orice deteriorare în termen de garanție la numărul de telefon 0365455595 și/sau la adresa de email:  contact-ro@orcam.com . Dupa  perioada de garantie, cumparatorul poate opta pentru un contract post-garantie full, pentru inca o perioada de 3 ani,  in valoare de 200eu/an+tva. 

 Cumpărătorul are obligația să manipuleze, să transporte, să dezambaleze, să depoziteze, să conserve, să pună în funcțiune și să utilizeze bunul în conformitate cu instrucțiunile de folosire și păstrare date de Vânzător. Vânzătorul nu răspunde pentru defecțiunile apărute ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni de către Cumpărător.

DREPTUL DE RETRAGERE

Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract dupa data semnării procesului-verbal de predare-primire, fără a fi nevoit să justifice decizia și poate returna bunul comandat, in 7 zile calendaristice de la primirea dispozitivului și realizarea instruirii persoanale,  numai dacă bunul este intact, cu toate componentele din kit, altfel suma plătită nu se restituie, cumparatorul nu mai poate returna bunul și nici nu poate solicita restituirea sumei achitate. Data instruirii se va preciza in procesul verbal de predare-primire si instruire. Returnarea sumelor achitate se va face in 7 zile calendaristice după întocmirea procesului verbal de constatare a predării complete și intacte a dispozitivului.

LITIGII

 (1) Orice diferend ivit pe parcursul derulării prezentului contract privitoare la înțelesul, întinderea și/sau executarea acestuia se va soluționa pe cale amiabilă (conciliere).

(2) Dacă în decurs de 15 zile de la convocarea făcută de către oricare dintre părți nu se ajunge la o soluție agreată de ambele părți sau una dintre părți nu se prezintă la locul și data stabilite, partea interesată se poate adresa instanței judecătorești competente material potrivit dreptului comun, din mun. Târgu Mureș,  în vederea soluționării litigiului.

(3) Procedura de soluționare pe cale amiabilă a diferendului se va consemna, indiferent de rezultat, într-un act scris, semnat de ambele părți contractante. În măsura în care se ajunge, printr-o astfel de procedură, la un rezultat agreat de ambele părți, actul va face parte integrantă din contract, ca exprimând voința contractuală a părților.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept rezoluționat şi de a pretinde plata de daune-interese.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.