Regulament tombolă

Tombolă concurs OrCam Read

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

S.C. AMIT TECH IL S.R.L. cu sediul în Targu Mures, str. Calarasilor, nr. 51, CUI: 45299108

telefon: 0365.800.801, reprezentată prin Doron Sagie, în calitate de administrator, denumită în

continuare OrCam Romania.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți

participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța

publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfășura în perioada 26 –28 mai 2023 și presupune includerea automată a tuturor

persoanelor care vizitează standul OrCam la Tech Week , Romexpo, Bucuresti 26-28.05.2023,

testează unul dintre dispozitivele OrCam MyEye sau OrCam MyReader și are o deficiență de vedere

sau este nevăzător ( deține un certificat de incadrare in grad de handicap sau o scrisoare medicala

de la medic oftalmolog care dovedeste deficienta de vedere).

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex

sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida

participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara

oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în

exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de

participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau

informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în tombolă. Participantii răspund de

corectitudinea datelor introduse în formularul de participar. Datele furnizate vor permite informarea

participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru

protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a

acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul

de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind

protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera

circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, editura Nemira garantează

participanților la tombolă :

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o

confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ,

aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei

cereri in acest sens catre operator;

b) Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea

sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter

personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt

incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care: (i) datele cu caracter

personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare);

(ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi

retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi

exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care

prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara

pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate

in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru

care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea

prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte,

pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu

caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu

caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai

are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile

mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau

apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de

timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor

persoanei vizate;

d) Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe

consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul

retragerii consimtamantului;

e) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate

de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim

si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing

direct, inclusiv crearii de profiluri;

f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv

crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in

mod similar intr-o masura semnificativa;

g) Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu

caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod

curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in

situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui

contract si este efectuata prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii

Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata

competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si

semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail contact-ro@orcam.com

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Participantii vor afla de organizarea Tombolei de pe pagina de facebook

https://www.facebook.com/OrCamRo , site www.orcam.ro precum și din newsletterul trimis anterior

evenimentului.

Înscrierea la Tombolă se face automat, prin testare in stand + completare formular, în perioada 26 –

28 mai 2023, pana la ora 20.00. Tragerea la sorți se va desfasura prin random.org și va fi anunțata

pe mail și pe facebook cel mai târziu pe data de 01.06.2023.

Secțiunea 6. Premiul tombolei

1. 1 x OrCam Read

Valoarea bruta a premiului este 10.747 lei..

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi

contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorului

Va fi desemnat un singur câștigător. Acesta va fi tras la sorți prin random.org și va fi anunțat pe

mail și pe site cel mai târziu pe data de 01.06.2023.

Pentru a fi validat acesta trebuie să răspundă la toate cerințele tombolei.

Secțiunea 8. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorului tombolei i se va aduce la cunoștință rezultatul până la data de 03.06.2023, după

tragerea la sorți, astfel : va fi contactat prin intermediul datelor de contact completate în formularul

de abonare. Prin participarea la tombola, participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga

premiul concursului, identitatea câştigătorului şi câştigurile acordate să fie făcute publice şi/sau

folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a

furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia

prestabilită prin același mecanism.

Pentru primirea premiului, câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o copie după buletin sau

carte de identitate.

Premiul va fi trimis după data 03.06.2023, prin curier.

Secțiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 03.06.2023, și poate înceta înainte de termen numai

în cazul producerii unui eveniment de forță majoră , de natură a face imposibilă derularea.

Secțiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe orcam.ro. Prin participarea la această tombolă,

participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului

Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook Orcam.

Secțiunea 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe

cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu

vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Încheiat și semnat astăzi, 17 mai 2023

S.C. AMIT TECH IL S.R.L

Doron Sagie

administrator